Afiliere

Conditii de afiliere

Norme Generale

Statutul CSR prevede urmatoarele: „Sunt asociati ai Clubului Sportiv Roman, asociatiile sportive amatoare care ii impartasesc scopul si proiectele si obtin afilierea la aceasta asociatie. Aceste asociatii trebuie sa detina acordul tuturor membrilor sai de a se afilia la Clubul Sportiv Roman, in viziunea promovarii omului si sportului in toate activitatile conform statutului Clubului Sportiv Roman”

Asadar afilierea este actul prin care o asociatie sportiva adera la CSR si devine membru cu drepturi depline.

Durata Afilierii

Asociatiile sportive, se pot afilia la CSR pentru noul an sportiv incepand cu data de 01 Septembrie. Afilierea se termina din punct de vedere administrativ pe data de 31 August a anului urmator.

Contibutia pentru afiliere

Valoarea contributiei este de 200 de ron / an pentru fiecare Asociatie Sportiva.

Procedura de afiliere
Afilierile societatilor si/sau asociatiilor sportive la Clubul Sportiv Roman se fac prin cererea de afiliere prezentata organelor de conducere. Pentru a obtine afilierea, o asociatie sportiva trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
– sa aibe un numar de legitimati de minimum 10 persoane;
– sa prezinte in scris adeziunea expresa si neconditionata la prezentul statut;

Asociatiile sportive amatoare care aspira sa devina membre trebuie sa prezinte statutul lor care sa garanteze deplina participare democratica la activitatea asociatiei. Nu este permis un raport de asociere pe termen limitat. Cererile de afiliere vor fi analizate si propuse spre judecare Consiliului Director.

Membrii Asociatiei

Calitatea de membru al asociatiei se dobândeste de catre orice persoana fizica sau juridica, indiferent de nationalitate, sex, varsta, convingeri politice, religie, rasa, culoare, etnie, origine sociala, handicap, care accepta sa respecte prezentul Statut prin adresarea unei CERERI DE LEGITIMARE (pentru minori descarca AICI)catre Consiliul Director si acceptarea sa de catre acesta.

Cum sa devii membru?

Dobândirea calitãtii de membru al asociatiei se face în baza unei solicitãri, adresatã în scris asociatiei prin care pe prezinta adeziunea expresa si neconditionata la prezentul statut si care urmeazã sã fie pusã în discutia Consiliului Director, în termen de 30 de zile de la înregistrare.
Cererea de înscriere trebuie sa fie aprobata de majoritatea simpla a membrilor Consiliului Director.
Calitatea de membru al clubului este personala si inalienabila.

Pierderea calitatii de membru de catre Asociatii

Asociatiile sportive membre pot fi excluse pentru urmatoarele motive :
1) lipsa cererii de adeziune anuala;
2) lipsa oricarei activitati in ultimii doi ani;
3) decizia consiliului de conducere;

Calitatea de membru al asociatiei se pierde:

a) prin retragere; Membrii se pot retrage sau transfera oricând din club, cu conditia de a comunica hotarârea lor in scris Consiliului de Administratie si sa respecte conditiile prevazute de regulamentele federatiilor de specialitate
b) excludere pentru: abateri grave de la statut, regulamente si hotãrari ale Consiliului Director, producerea de prejudicii materiale si morale asociatiei prin activitatea proprie desfãsuratã, neplata la timp a cotizatiei anuale;
c) deces.
Pierderea calitatii de asociat/legitimat duce automat la pierderea drepturilor de restituire a sumelor de inscriere care oricum sunt netransmisibile si nepurtatoare de beneficii.

Cum se procedeaza?

Cererea de retragere se face in scris, arãtandu-se motivele retragerii si va fi depusã si înregistratã la Secretariatul asociatiei. Cererea se înainteazã Consiliului Director.
Aprobarea sau respingerea cererii de retragere se comunicã in scris membrului în cauzã în termen de 30 de zile de la data prezentãrii Consiliului Director.
Propunerea de excludere a unui membru al asociatiei se prezintã Consiliului Director de cãtre orice persoana interesatã. Cel în cauzã poate face contestatie în termen de 15 zile de la primirea comunicãrii.
Pierderea calitãtii de membru nu are efect asupra patrimoniului asociatiei si atrage dupã sine pierderea dreptului de folosire a siglei si a denumirii, cel exclus fiind obligat sã restituie mijloacele fixe si de inventar care i-au fost date spre folosintã de cãtre asociatie.

Drepturile Membrilor

Membrii asociatiei au urmãtoarele drepturi:
a) sã aleagã si sã fie alesi în organele de conducere ale ASOCIATIEI daca au implinit varsta de 18 ani, au aptitudini si capacitate pentru functiile la care candideaza si nu au suferit nici o condamnare penala.
b) sã punã în comun si fãra drept de restituire contributia material- financiarã, cunostintele sau aportul în muncã pentru realizarea obiectivelor asociatiei;
c) sã participe la luarea deciziilor care privesc activitatea asociatiei;
d) sa participe la organizarea si desfasurarea manifestarilor initiate de asociatie
e) sã primeascã informatii despre activitatea asociatiei;
f) sa initieze proiecte si sã facã propuneri pentru îmbunãtãtirea activitãtii si a statutului asociatiei;
g) membrii asociatiei pot înainta motiuni prin care sa-si exprime atitudinea, doleantele si revendicãrile în anumite probleme privind activitatea asociatiei. Motiunile pot fi înaintate pe tot parcursul anului prin Secretariatul asociatiei, precum si in Adunarea generalã.
h) sa foloseasca bazele sportive si instalatiile, precum si localurile asociatiei, in limita disponibilitatii lor,in vederea desfasurarii de activitati sportive;

Indatoririle Membrilor

Obligatiile membrilor asociatiei sunt:
a) sa cunoascã si sã respecte prevederile statutului asociatiei;
b) sã plãteascã cotizatia anuala stabilita;
c) sa contribuie la cresterea prestigiului asociatiei;
d) sã sprijine si sã participe la realizarea obiectivelor si actiunilor asociatiei, promovand permanent valorile prevazute in scopul asociatiei.
e) sa sustina in mod decent, civilizat si in spirit de fair-play, echipele si/sau sportivii asociatiei in competitiile la care participa.
f) sa apere fara rezerve, culorile asociatiei si interesele ei.

Contributia membrilor

Pentru anul sportiv 2012-2013, taxa  anuala de membru este de 30 de ron pentru adulti si 15 ron pentru copii si studenti. Fiecare membru al asociatiei va primi o legitimatie ce va contine datele sale personale, pe baza careia va putea participa la toate competitiile organizate de CSR.

Forme speciale de membri

Activitatea parohiala – activitatile cultural-sportive din parohie

Legitimarea pentru activitatile parohiale este prevazuta pentru Asociatiile sportive care isi desfasoara activitatea in parohiile de diverse confesiuni. Acestea se bazeaza pe voluntariat si sunt constituite pentru a favoriza educarea persoanelor prin activitati de interes comun de tip sportiv, cultural, spiritual, turistic si care sunt legate clar de o parohie sau o comunitate religioasa.


FOTBAL&FOTBAL